Strategia

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Boreo on yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä.

Boreo on onnistunut strategiansa toteuttamisessa ja omistaja-arvon luomisessa vuosina 2020-2022. Tulevaisuudessa painopiste on kestävän pitkän aikavälin tuloskasvun luomisessa. Kirkastetun filosofiamme kulmakivien mukainen toiminta (the Boreo Way) ja ensisijaisen tavoitteen saavuttaminen vie meidät kohti Boreon laajempaa Kasva ja Kukoista -arvolupausta.

Fokus tuloskasvuun ja pääoman tuottoon

Korostaakseen omistaja-arvonluonnin keskeisimpiä tekijöitä Boreo päivitti 27.9.2022 pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteensa seuraavasti:

 • Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen liiketuloksen kasvu

 • Vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

 • Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökatteeseen välillä 2-3x

Yhtiön päivitetty osingonjakopolitiikka on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkoa ottaen huomioon pääoman allokoinnin prioriteetit.

Edelliset taloudelliset tavoitteet

 • Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella vähintään 20 %

 • Operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa vähintään 8 %

 • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x

The Boreo Way

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Strategian osa-alueet

Yritysostot

Yritysostot-strategialla tavoitellaan pitkän aikavälin tuloskasvua, pyritään hajauttamaan konsernia uusiin maantieteisiin ja teollisuuksiin sekä vahvistamaan nykyisiä liiketoimintoja add-on yritysostoilla.

Kehittäminen

Kehittämisen tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja luoda kasvua.

Ihmiset & kulttuuri

Ihmiset & kulttuuri -strategian tavoitteena on tehdä Boreosta paras mahdollinen paikka sen yhtiöille ja henkilöstölle Kasvaa ja Kukoistaa.

Lue lisää strategiamme osa-alueista

Yritysostot add

Yritysostostrategiamme

Kokenut ja keskitetty M&A-organisaatiomme kehittää jatkuvasti toimintatapojamme ja työskentelee ostokohteiden generoinnin parissa, yhteistyössä sekä liiketoimintojemme että ulkoisen neuvonantajaverkoston kanssa.

Kannustamme ja kehitämme boreolaisia jatkuvasti ajattelemaan ja tunnistamaan mahdollisia yritysostokohteita liiketoiminnoillemme. Nykyiset liiketoimintamme toimivatkin tärkeänä sisäisenä lähteenä add-on yritysostokohteiden löytämisessä. Sisäisesti generoitujen mahdollisuuksien lisäksi ylläpidämme jatkuvasti suhteita yrityskauppojen parissa työskentelevien taloudellisten neuvonantajien kanssa Pohjois-Euroopassa. Neuvonantajaverkoston kautta identifioimme jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa konserniamme sekä maantieteellisesti että uusille toimialoille.

Toimintamallimme yritysostoprosessissa on standardisoitu aina kohteiden identifioinnista transaktion toteutukseen, sekä yritysoston jälkeiseen integrointiin. Kiinnitämme strategiassamme erityisesti huomiota ostettavien yhtiöiden johdon sitouttamiseen Boreoon, varmistaen yhteisen tahtotilan ja tavoitteet. Erityistä painoarvoa saa myös yhtiöiden soveltuvuus konserniimme, niin arvojen kuin toimintatapojen osalta.

Yritysostostrategiamme päätavoitteet

Kasvu

Tavoittelemme yritysostostrategiallamme merkittävää kasvua tulevaisuudessa ja odotamme sen tuottavan merkittävän osan pitkän aikavälin liikevoiton kasvutavoitteista.

Hajauttaminen

Pyrkimyksenämme on lisäksi hajauttaa konsernia yritysostojen kautta uusiin maantieteisiin ja uusiin teollisuuksiin ja siten vahvistaa tavoittelemaamme suotuisaa konsernin riskiprofiilia.

Liiketoimintojen vahvistaminen

Vahvistamme yritysostoilla myös nykyisiä liiketoimintojamme.

Minkälaisia yritysostoja toteutamme?

null

Platform-yritysostojemme ominaispiirteitä ovat: 

 • Ei integraatiota olemassa oleviin liiketoiminta-alueisiin

 • Riittävä ostettavan yhtiön koko yritysoston hetkellä tai mahdollisuus kasvattamiseen yritysostojen kautta

Add-on-yritysostojemme ominaispiirteitä ovat: 

 • Maantieteellinen ja tuoteportfolion laajentaminen

 • Vertikaalinen tai horisontaalinen laajentuminen arvoketjussa

 • Pienikokoisia operatiivisia add-on-yritysostoja olemassa oleviin liiketoiminta-alueisiin

 • Alakonsernien rakentaminen liiketoiminta-alueisiin

Hankintakriteerimme

Boreo hakee vahvaa kassavirtaa tuottavia pääomakeveitä teollisuusyrityksiä, jotka omaavat kannattavan toimintahistorian ja Boreon kulttuuriin soveltuvan johtamismallin.


Yhtiöiden väliset synergiahyödyt yritysostoissa

Yritysostostrategiamme ei perustu synergiahyötyihin nykyisten portfolioyhtiöidemme kanssa, vaan arvioimme jokaista ostokohdetta itsenäisenä toimijana, madaltaen yritysostostrategiamme riskiprofiilia.

Keskitymme kuitenkin päivittäisessä toiminnassamme mahdollisten synergioiden identifioimiseen ja hyödyntämiseen omistamiemme liiketoimintojen välillä. Liiketoimintojen kehittäminen ja synergioiden hyödyntäminen ovat olennainen osa Operational excellence -strategiaamme.

Maantieteellinen fokuksemme

Arvioimme yritysostomahdollisuuksia Pohjois-Euroopan alueella sekä valikoidusti muilla maantieteellisillä alueilla.

Yhteystiedot

Jesse Petäjä
SVP, M&A, Boreo Oyj
jesse.petaja@boreo.com, +358 40 706 9450

Katso kaikki yritysostot täältä.

Kehittäminen add

Kehittämisen tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja luoda kasvua. Kasvua luodaan kolmen strategisen painopistealueen kautta:

1. Strategisen suunnittelun konsepti: Yksinkertainen, tehokas ja standardoitu

 • Yhteinen näkemys 

 • Osaaminen ja resurssit 

 • Läpinäkyvyys 

2. Mittareiden läpinäkyvyys: Osakkeenomistajien arvon ajureiden mittaaminen

 • Liiketoimintakohtaisista mittareista yhteisiin taloudellisiin mittareihin ja konsernin strategisiin taloudellisiin tavoitteisiin 

 • Liiketoiminnallisesti kriittisiin mittareihin keskittyminen

3. Kustannustehokkuuden lisääminen: alkaen Q2/22

 • Operatiivisten kustannusten tehostamisohjelma (Suomi, Baltia ja Ruotsi) 

 • Henkilöstöetuohjelma 

Ihmiset & kulttuuri add

Ihmiset ja kulttuuri ovat hyvin keskeisessä roolissa Boreon strategiassa. Jotta voisimme saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteemme, tarvitsemme organisaatioomme osaavia työntekijöitä, jotka ovat halukkaita kehittymään ja yrittämään parhaansa työssään. Systemaattisella henkilöstöstrategiallamme autamme liiketoimintaa onnistumaan ja pysymään mukana jatkuvassa kilpailussa sekä muuttuvassa työelämässä.

Päätavoite

Boreon Ihmiset ja kulttuuri -strategian päätavoitteena on tehdä Boreosta henkilöstöllemme paras paikka kasvaa ja kukoistaa. Uskomme, että kun työntekijämme viihtyvät ja onnistuvat työssään, liiketoiminnalliset tavoitteetkin saavutetaan.

nullFocus areas

Painopisteet

Jotta pääsisimme päätavoitteeseemme Ihmiset ja kulttuuri -strategiassa, olemme määritelleet kolme painopistettä, jotka ovat toimintamme ytimessä. Nämä ovat ne osa-alueet, joissa haluamme onnistua erinomaisesti ja joita priorisoimme.

Johtamisen ja talenttien kehittäminen

Boreolla on käytössään hajautettu johtamisjärjestelmä, jossa Boreon omistamat yhtiöt toimivat hyvin itsenäisesti omien toimitusjohtajiensa vahvassa ohjauksessa. Haluamme pitää huolen, että jokaisessa yhtiössämme johtaminen on laadukasta ja yhtiötä eteenpäin vievää. Lisäksi meille on tärkeää tunnistaa konsernissa työskentelevät lahjakkaat työntekijät, tukea heitä kehittymisessä ja sitouttaa heitä konserniin.

Edellä mainittuja tavoitteita edistääksemme olemme luoneet Boreo Akatemian. Boreo Akatemia koostuu kahdesta ohjelmasta:

1) Leadership-ohjelma

2) Talent-ohjelma

Leadership-ohjelma on konsernin avainhenkilöille ja johtajille tarkoitettu kehitysohjelma, jonka avulla kasvatetaan ymmärrystä Boreon stragiasta, kehitetään osallistujien johtamiskyvykkyyksiä eri osa-alueilla sekä edistetään parhaiden käytäntöjen jakamista ja yhteistyömahdollisuuksien löytämistä tytäryhtiöiden välillä. Ohjelma koostuu kahdesti vuodessa järjestettävistä seminaarimatkoista, yhteisistä koulutuksista ja keskustelutilaisuuksista ja aihealueita tukevista opiskelumateriaaleista. Lisäksi ohjelmassa tarjoutuu mahdollisuus henkilökohtaiseen Business Coachingiin.

Talent-ohjelma on suunnattu valituille lahjakkaille ja erinomaisesti suoriutuville työntekijöille, joilla on vahva halu ja kapasiteettia kehittyä sekä edetä konsernin sisällä vaativampiin tehtäviin. Kukin Talent-ohjelma kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen alkaa aina uusi toteutus. Ohjelmaan valitaan kerrallaan 4-6 talenttia ja he saavat ohjelman ajaksi itselleen mentorin konsernin johtoryhmän jäsenistöstä. Ohjelma sisältää koulutuksia, työpajoja ja erilaisia harjoituksia eri aihealueista. Lisäksi jokaiselle osallistujalle tarjotaan mahdollisuus työkiertoon osallistujan kehityssuunnitelman mukaisessa toisessa yrityksessä tai maassa Boreo-konsernissa. Osallistujat pääsevät ohjelman aikana myös ekskursiolle ulkomaille verrokkiyhtiöön.

Suorituksen johtaminen ja kannustimet

Hajautettu johtamisjärjestelmämme perustuu yhtiöiden autonomiaan ja vahvaan paikalliseen johtajuuteen. Kehitämme konsernin avainhenkilöiden ja paikallisten toimitusjohtajien kannustimia ja palkitsemista siten, että varmistamme fokuksen niin yhtiöiden lyhyen aikavälin tuloksentekokykyyn kuin pitkän aikavälin arvonluontiin Boreolle ja sen sidosryhmille. Suurin osa konsernin avainhenkilöistä on merkittäviä osakkeenomistajia emoyhtiössä ja pyrimme mahdollistamaan henkilöstölle pääsyn mukaan Boreon kasvutarinaan myös osakkeenomistajan roolissa. Tästä osoituksena on mm. kesällä 2022 toteuttamamme konserninlaajuinen henkilöstöanti.

HR-digitalisaatio ja compliance

Panostamme siihen, että voimme tarjota yhtiöillemme tehokkaat ja modernit työkalut HR-prosessien hoitamiseen, jotta johto voisi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. Konsernin HR-järjestelmiä hyödyntämällä yhtiöt myös varmistuvat henkilötietojen lakien mukaisesta käsittelystä.

Hyödynnämme digitaalisia HR-työkaluja lisäksi konsernin toimintatapojen perehdyttämiseen ja kouluttamiseen eri maissa työskentelevien työntekijöidemme tueksi. Tavoitteenamme on rakentaa digitaaliseen oppimisympäristöömme laaja kirjasto erilaisia koulutuksia, joita työntekijämme voivat opiskella.

Toteutamme konsernissa säännöllisiä henkilöstötutkimuksia, joiden avulla mittaamme työntekijäkokemusta ja autamme datan avulla yhtiöitä kehittämään kulttuuriaan ja toimintatapojaan.

Tutustu strategiaamme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Ennusteet ja analyysit

Tutustu Inderesin ennusteisiin ja analyyseihin